HÌNH ẢNH THỨ SÁU TUẦN THÁNH - TƯỞNG NIỆM CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA GIÊ SU VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ

tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giê Su và suy tôn Thánh Giá tại thánh đường Giáo xứ Vinh Anngắm  đàng Thánh Giá Trọng Thểngắm  đàng Thánh Giá tại giáo họ Giuse bon Junjuh


Tác giả bài viết: Ngọc Sương